Công thức Dao động tắt dần, vật lí 12

Công thức Dao động tắt dần, vật lí lớp 12

+) Độ giảm biên độ sau 1 chu kỳ:

\(\Delta A=\dfrac{4F}{k}\)

+) Quang đường vật đi cho đến khi dừng lại:

\(S=\dfrac{kA_0^2}{2F}\)

+) Số lần dao động được cho đến khi dừng lại:

\(N=\dfrac{A_0}{\Delta A}; n=2N\)    (n là số lần vật đi qua VTCB)

+) Thời gian vật dao động cho đến khi dừng lại:

\(\Delta t=NT\)

+) \(\left\{\begin{matrix}v_{max}=\omega(A-x)\\ x_0=\dfrac{F}{k}\end{matrix}\right.\)

Công thức Dao động tắt dần, vật lí 12 5

+1
6
+1
2
+1
1
+1
2
+1
1
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top