Điều chế, ứng dụng của Anđehit, hóa học phổ thông

I. PHƯƠNG PHÁP CHUNG

Điều chế, ứng dụng của Anđehit, hóa học phổ thông 5

1. Oxi hóa nhẹ ancol bậc 1:

$RC{{H}_{2}}OH+CuO\xrightarrow{{{t}^{o}}}RCHO+Cu+{{H}_{2}}O$

2. Điều chế qua ancol không bền

– Cộng H2O vào C2H2:

C2H2 + H2O $\xrightarrow{{{H}_{2}}S{{O}_{4}},\text{ }HgS{{O}_{4}},\text{ }{{80}^{o}}C}$ CH­3CHO

– Thủy phân este của ancol không bền thích hợp:

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CHCHO

– Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

$RCHC{{l}_{2}}+2NaOH\xrightarrow{{{t}^{o}}}RCHO+2NaCl+{{H}_{2}}O$

*Thủy phân dẫn xuất halogen không no:

$R-CH=CHCl+NaOH\xrightarrow{{{t}^{o}}}RC{{H}_{2}}CHO+NaCl$

II. PHƯƠNG PHÁP RIÊNG

Fomanđehit được điều chế trong công nghiệp bằng cách oxi hóa metan hoặc metanol nhờ oxi không khí

CH4 + O2 $\xrightarrow{xt,{{t}^{o}}}$ HCHO + H2O

2CH3OH + O2  $\xrightarrow{Ag,{{600}^{o}}C}$ 2HCHO + 2H2O

+ Oxi hóa etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất axetanđehit

2CH2=CH2 + O2 $\xrightarrow{P\text{d}C{{l}_{2}},CuC{{l}_{2}}}$ 2CH3CHO

III. ỨNG DỤNG của Anđehit

a) Fomanđehit được dùng để sản xuất poli (phenol-fomanđehit) (làm chất dẻo) và dùng trong tổng hợp phẩm nhuộm, dược phẩm.

– Dung dịch 37 – 40% fomanđehit trong nước được gọi là fomalin (hay fomon) được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng, …

b) Axetanđehit chủ yếu được dùng để sản xuất axit axetic

+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top