Phương trình chuyển động thẳng đều, Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian

Chủ đề mô tả chuyển động: Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian

 • Để đơn giản xét chuyển động thẳng đều (vật chuyển động trên một đường thẳng và có độ lớn vận tốc không đổi trên cả quãng đường đi)
 • Khi đó: độ dịch chuyển của vật theo thời gian trùng với tọa độ của vật theo thời gian.

1/ Phương trình tổng quát mô tả vị trí của vật theo thời gian

Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian vật lí 10 chủ đề mô tả chuyển động

Chọn trục tọa độ như hình vẽ, gốc tọa độ tại điểm O, gốc thời gian to là lúc vật có tọa độ xo. Nếu vật chuyển động cùng chiều dương đã chọn thì v > 0 ngược lại v < 0

Phương trình độ dịch chuyển theo thời gian của chuyển động thẳng đều

x = xo + v. t

trong đó:

 •      x: tọa độ của vật tại thời điểm t
 •      xo: tọa độ của vật tại thời điểm ban đầu to (vị trí xuất phát của vật)
 •      v: vận tốc chuyển động

lưu ý:

 • Nếu vật chuyển động cùng chiều dương v > 0; vật chuyển động ngược chiều dương v < 0.
 • chuyển động động thẳng đều vận tốc có độ lớn không đổi (đồ thị của vận tốc theo thời gian là một đường thẳng

2/ Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của chuyển động thẳng đều

Trường hợp 1: vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương với vận tốc là v.

Có 3 trường hợp xảy ra:

 • TH1.1: vật xuất phát tại gốc tọa độ ta chọn x0 = 0; v > 0
 • TH1.2: vật xuất phát tại điểm cách gốc chọn đoạn x0 > 0; v > 0
 • TH 1.3: vật xuất phát tại điểm cách gốc chọn đoạn x0 < 0; v > 0

Phương trình chuyển động thẳng đều, Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian 12

(Dạng đồ thị dịch chuyển theo thời gian trường hợp vật chuyển động theo chiều dương từ các vị trí khác nhau so với gốc)

Trường hợp 2: vật chuyển động thẳng đều ngược chiều dương với vận tốc là v.

Có 3 trường hợp xảy ra:

 • TH1.1: vật xuất phát tại gốc tọa độ ta chọn x0 = 0; v < 0
 • TH1.2: vật xuất phát tại điểm cách gốc chọn đoạn x0 > 0; v < 0
 • TH 1.3: vật xuất phát tại điểm cách gốc chọn đoạn x0 < 0; v < 0

Phương trình chuyển động thẳng đều, Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian 14

(Dạng đồ thị dịch chuyển theo thời gian trường hợp vật chuyển động ngược chiều dương từ các vị trí khác nhau so với gốc)

 

+1
24
+1
9
+1
1
+1
1
+1
5
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top