Amoniac NH3, hóa học phổ thông

Amoniac, còn được viết là a-mô-ni-ắc, là một hợp chất vô cơ có công thức phân tử NH₃. Trong tự nhiên, amoniac sinh ra trong quá trình bài tiết và thối rữa xác sinh vật

Amoniac NH3, hóa học phổ thông 5

Cấu tạo và tính chất vật lí Amoniac NH3

– Công thức phân tử: NH3.

Mô hình phân tử amoniac

Mô hình phân tử amoniac

– Là chất khí không màu, mùi khai và xốc. Tan nhiều trong nước.

Tính chất hóa học Amoniac NH3

Tính bazơ yếu (do cặp e chưa tham gia liên kết ở nguyên tử N)

Ba(OH)2 > NaOH > NH3 > Mg(OH)2 > Al(OH)3

– Các phản ứng minh họa:

+ Phản ứng với nước:

NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH

→ Dung dịch NH3 làm cho quỳ tím chuyển màu xanh, phenolphtalein không màu chuyển màu hồng.

+ Phản ứng với axit → muối amoni:

NH(k) + HCl (k) → NH4Cl (khói trắng)

NH3 + H2SO4 → NH4HSO4

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

+ Tác dụng với dung dịch muối của các kim loại mà hidroxit không tan → bazơ và muối:

2H2O + 2NH3 + MgCl2 → Mg(OH)2 + 2NH4Cl

Chú ý: Với muối của Cu2+, Ag+ và Zn2+ có kết tủa sau đó kết tủa tan do tạo phức chất tan Cu(NH3)4(OH)2; Ag(NH3)2OH; Zn(NH3)4(OH)2.

CuSO4 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + (NH4)2SO4

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)3](OH)2

xanh thẫm

Khi NH3 dư thì:

CuSO4 + 4NH3 → [Cu(NH3)3]SO4

Tính khử mạnh (do N trong NH3 có mức oxi hóa thấp nhất -3)

– Tác dụng với O2

4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O (t0 thường)

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O (8500C và có Pt làm xúc tác)

– Tác dụng với Cl2

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl (t0)

8NH3 + 3Cl2 → N2 + 6NH4Cl

– Tác dụng với oxit của kim loại

3CuO + 2NH3 → N2 + 3H2O + N2 (t0)

Điều chế Amoniac NH3

– Trong công nghiệp: tổng hợp từ N2 và H2

N2 + 3H2 ↔ 2NH3 (4500C; Fe, p)

– Trong phòng thí nghiệm:

+ Cho muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm:

NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

+ Nhiệt phân muối amoni

NH4Cl → NH3 + HCl (t0)

NH4HCO3 → NH3 + H2O + CO2 (t0)

Nhận biết Amoniac NH3

– Khí không màu có mùi khai.

– Khí làm cho quỳ tím chuyển màu xanh hoặc làm cho phenolphtalein không màu chuyển màu hồng.

– Tạo khói trắng với HCl đặc.

Ứng dụng của Amoniac NH3

– Sản xuất axit nitric, các loại phân đạm; điều chế hiđrazin làm nhiên liệu cho tên lửa.

– Amoniac lỏng được dùng làm chất gây lạnh trong máy lạnh.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top