Muối photphat, hóa học phổ thông

Muối photphat là muối của axit photphoric(H3PO4)

Muối photphat, hóa học phổ thông 5

Khái niệm và tính chất vật lí Muối photphat

– Có 3 loại: PO43-, HPO42- và H2PO4.

– Tất cả muối H2PO4 đều tan; muối PO43- và HPO42- chỉ có muối của kim loại kiềm và amoni tan được.

Tính chất hóa học Muối photphat

–  Có đầy đủ các tính chất hóa học của muối.

–  Các muối của kim loại kiềm dễ bị thủy phân trong dung dịch tạo môi trường bazơ:

Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

PO43- + H2O → HPO42- + OH

–  Muối axit còn biểu hiện tính chất của axit.

NaH2PO4 + NaOH → Na2HPO4 + H2O

Điều chế

– Cho P2O5 hoặc H3PO4 tác dụng với dung dịch  kiềm.

– Dùng phản ứng trao đổi ion.

Nhận biết Muối photphat

Nhận biết ion PO43- bằng dung dịch AgNO3:

3Ag+ + PO43- → Ag3PO4 (kết tủa vàng)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top