Hợp chất Halogen và tính chất, hóa học phổ thông

HỢP CHẤT HALOGEN VÀ TÍNH CHẤT

Hợp chất Halogen và tính chất, hóa học phổ thông 9

Hợp chất Halogen: Hiđrohalogenua (HX)

– Tất cả đều là chất khí, tan nhiều trong nước, điện li hoàn toàn (trừ HF) tạo thành dung dịch axit mạnh.

Thí nghiệm thử tính tan của khí hidroc clorua

– Thứ tự tính axit và tính khử tăng dần: HF < HCl < HBr < HI

– Tính axit mạnh của HCl, HBr và HI:

+ Làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

+ Tác dụng với kim loại đứng trước H → muối trong đó kim loại có hóa trị thấp + H2.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

+ Tác dụng với oxit kim loại → muối (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2O.

Fe3O4 + 8HCl → 4H2O + FeCl2 + 2FeCl3       

HI + muối sắt (III) → muối sắt (II) + I2

+ Tác dụng với bazơ → muối (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + HO.

Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

+ Tác dụng với muối → muối mới + axit mới

Na2CO­3 + 2HBr → 2NaBr + H2O + CO2

– Tính khử thể hiện khi tác dụng với các chất oxi hóa mạnh (xem phần điều chế clo).

– HF có tính chất riêng là ăn mòn thủy tinh:

4HF + SiO2 → SiF4 + 2H2O

– Điều chế:

+ Phương pháp sunfat (trong phòng thí nghiệm): (HBr và HI không dùng được cách này do có tính khử)

NaCl rắn + H2SO4 đặc → NaHSO4 + HCl (< 2500C)

2NaCl rắn + H2SO4 đặc → Na2SO­4 + 2HCl (> 4000C)

Hợp chất Halogen và tính chất, hóa học phổ thông 11

+ Phương pháp tổng hợp (trong công nghiệp):

H2 + Cl2 → 2HCl (ánh sáng, nhiệt độ cao)

HF được điều chế nhờ phản ứng:

CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HF ở 2500C

Hợp chất Halogen: Muối halogenua

– Muối của axit halogen hidric được gọi là muối halogenua.

– Các muối clorua hầu hết đều tan trừ PbCl2 và AgCl, CuCl, Hg2Cl2. Tính tan của muối bromua và iođua tương tự clorua.

– Để nhận biết ion X có thể dùng thuốc thử là dung dịch AgNO3:

+ AgF tan trong dung dịch.

+ AgCl kết tủa trắng (AgCl tan trong dung dịch amoniac do tạo phức với NH3).

AgCl
AgCl

+ AgBr kết tủa vàng nhạt (không tan trong NH3 dư)

+ AgI kết tủa vàng đậm (không tan trong NH3 dư)

AgI
AgI

– Các muối AgX kết tủa thường dễ bị phân hủy bởi nhiệt hoặc ánh sáng: 2AgX → 2Ag + X2

Hợp chất Halogen: HClO (axit hipoclorơ)

– Là axit rất yếu, yếu hơn cả axit cacbonic:

CO2 + H2O + KClO → KHCO3 + HClO

– Kém bền, chỉ tồn tại được trong dung dịch nước:

HClO → HCl + O

– HClO và muối của nó đều có tính oxi hóa rất mạnh.

Hợp chất Halogen: HClO3 (axit cloric) và muối clorat

a. HClO3

– Là axit khá mạnh, tan nhiều trong nước, có tính oxi hóa mạnh.

– Điều chế bằng cách nhiệt phân HClO:

3HClO → HClO3 + 2HCl.

b. Muối kali clorat

Muối KClO3

– Muối KClO3 được dùng làm thuốc nổ, diêm tiêu:

6P + 5KClO3 → 3P2O5 + 5KCl

– Nhiệt phân KClO3:

+ Nếu có xúc tác MnO2:

2KClO3 → 2KCl + 3O2

+ Nếu không có xúc tác MnO2:

4KClO3­ → 3KClO4 + KCl

Hợp chất Halogen: HClO4 (axit pecloric)

– Là axit rất mạnh, tan nhiều trong nước. Phản ứng loại nước từ HClO4 có mặt P2O5 → Cl2O.

2HClO4 → Cl2O7 + H2O

– Điều chế từ KClO4

KClO4 + H2SO4 → HClO4 + KHSO4

Chú ý: Từ HClO đến HClO2,HClO3, HClO4: Tính axit và tính bền tăng, tính oxi hóa giảm.

+1
5
+1
3
+1
0
+1
1
+1
1
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top