12.1 Dao động điều hòa

Hướng dẫn tự học trực tuyến

Nội dung chính trong chủ đề dao động điều hòa cơ bản

  • Các khái niệm cơ bản của dao động điều hòa: pha và đường tròn pha
  • Thời điểm, thời gian của dao động điều hòa
  • Bài toán xác định thời điểm, thời gian trong một chu kỳ của dao động điều hòa
  • Bài toán xác định thời điểm, thời gian qua li độ x nhiều lần
  • Bài toán xác định khoảng thời gian dao động
  • Khái niệm tốc độ, vận tốc của dao động điều hòa
  • Bài toán liên hệ giữa vận tốc và gia tốc của đạo động điều hòa
  • Khái niệm gia tốc, đồ thị gia tốc của dao động điều hòa
  • Bài toán liên hệ giữa gia tốc, vận tốc, li độ, đường tròn đa thành phần

https://vatlypt.com/tong-hop-video-bai-giang-vat-li-12-on-thi-quoc-gia.html

Link tải tài liệu bài giảng
Tài liệu: nguồn hocmai.vn
tải tài liu

Chủ đề Content

Scroll to Top